Dėl 2017–2018 metų šildymo sezono pradžios

tel. 8 (446) 62865

                                        TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
                                                                            DIREKTORIUS

                                                                               ĮSAKYMAS
                                              DĖL 2017–2018 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

                                                                   2017 m. spalio   d. Nr. 5
                                                                                  Tauragė
 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62 ir 63 punktais:
          1. S k e l b i u 2017–2018 metų šildymo sezono pradžią Tauragės rajono savivaldybėje.
          2. N u r o d a u:
         2.1. nuo 2017 m. spalio 5 d. pradėti 2017–2018 m. šildymo sezoną Tauragės rajono savivaldybės ligoninėse, sveikatos priežiūros, slaugos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
         2.2. Bendrajam skyriui įteikti po vieną šio įsakymo egzempliorių 2.1 papunktyje nurodytų įstaigų vadovams.

 

          Administracijos direktorius                                                               Modestas Petraitis