Šilumos kaina nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

tel. 8 (446) 62865

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-124 “Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo” klaidos ištaisymo” ir VKEKK 2018 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. O3E-61 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainą nuo 2018 m. rugpjūčio 1 dienos (be PVM):

1. šilumos gamybos kaina:

3,26

ct/kWh

1.1. kintamoji dedamoji

1,40

ct/kWh

1.2. pastovioji dedamoji

1,86

ct/kWh

2. šilumos perdavimo kaina:

1,45

ct/kWh

2.1. kintamoji dedamoji

0,81

ct/kWh

2.2. pastovioji dedamoji

0,64

ct/kWh

3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:    
3.1. vienanarė

4,71

ct/kWh

3.2. dvinarė:    
3.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)

18,29

Eur už kW / mėn.

3.2.2. kintamoji dedamoji (už suvartotos šilumos kiekį)

2,21

ct/kWh

4. gautos papildomos pajamos 247,17 tūkst. Eur dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui -0,39 ct/kWh
5. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:    
5.1. už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę

0,12

ct/kWh

5.2. pastovus (mėnesio) užmokestis

0,83

eur/mėn./kW

5.3. bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,01 Eur/mėn.
6. karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):    
6.1. vartotojams daugiabučiuose namuose

4,83

Eur už kub.m.

6.1.1. pastovioji dedamoji

0,26

Eur už kub.m.

6.1.2. kintamoji dedamoji

4,57

Eur už kub.m.

6.2. kitiems vartotojams

4,80

Eur už kub.m.

6.2.1. pastovioji dedamoji

0,26

Eur už kub.m.

6.2.2. kintamoji dedamoji

4,54

Eur už kub.m.

7. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

0,94

Eur butui per mėn.

2018 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina – 4,44 ct/kWh (be PVM).

UAB Tauragės šilumos tinklų l.e.p. direktorius A. Arcišauskas