Dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pradžios

                                        TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
                                                                            DIREKTORIUS

                                                                               ĮSAKYMAS
                                              DĖL 2018–2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

                                                                   2018 m. spalio 1 d. Nr. 5-1262
                                                                                  Tauragė
 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62 ir 63 punktais:
          1. S k e l b i u 2018–2019 metų šildymo sezono pradžią Tauragės rajono savivaldybėje.
          2. N u r o d a u:
         2.1. nuo 2018 m. spalio 3 d. pradėti 2018–2019 m. šildymo sezoną Tauragės rajono savivaldybės ligoninėse, sveikatos priežiūros, slaugos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
         2.2. Bendrajam ir civilinės metrikacijos skyriui įteikti po vieną šio įsakymo egzempliorių 2.1 papunktyje nurodytų įstaigų vadovams.

 

          Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                               Vytautas Navickas
          atliekantis administracijos direktoriaus pareigas