Naujienos

Dėl 2018–2019 metų šildymo sezono pradžios

2018-10-02
                                        TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
                                                                            DIREKTORIUS                                                                                ĮSAKYMAS
                                              DĖL 2018–2019 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
[Daugiau...]

Šilumos kaina nuo 2018 m. spalio 1 d.

2018-09-24
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2018 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. O3-108 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”, VKEKK 2018 m. [Daugiau...]

Dėl termofikacinio vandens tiekimo sustabdymo Tauragės mieste

2018-09-24
Dėl įgyvendinamo projekto „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“, vykdant rekonstravimo darbus, pažeistas magistralinio vamzdžio 450 diametro flanšinis jungimas (sklendė/vamzdis) ir yra pastovus termofikacinio vandens nutekėjimas. Dėl šios priežasties, turime sustabdyti termofikacinio vandens tiekimą iš Beržės rajoninės katilinės.
[Daugiau...]

Šilumos vartotojų dėmesiui

2018-08-29
UAB Tauragės šilumos tinklai įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“.  Pagal rangos darbų sutartį ir numatytą darbų atlikimo grafiką vykdo šilumos trasų rekonstrukcijos ir modernizacijos darbus. [Daugiau...]

Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

2018-08-28
Artėjant 2018-2019 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų paleidžiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija primena apie žemiau išvardintus teisės aktus, kurie reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas:
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
[Daugiau...]

Puslapiai