Naujienos

Skelbiamas konkursas (atranka) Uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pareigoms eiti

2020 01 24

Uždarosios akcinės bendrovės  Tauragės šilumos tinklai valdyba skelbia asmenų, pageidaujančių eiti uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklai direktoriaus pareigas, konkursą (atranką). Konkurso organizavimo tvarkos aprašas.
Bendrovės rekvizitai: uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), buveinės adresas: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė, įmonės kodas – 179478621.
Direktoriaus pareigos – įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą. Pareiginiai nuostatai.
Darbo užmokestis – mokamas vadovaujantis „Tauragės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2015 m. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 5-958, koeficientas – (4,9*MMA (Minimalioji mėnesinė alga)), t.y. 2974 eurai.
Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
  • turėti aukštąjį universitetinį energetikos, arba šilumos energetikos, arba inžinerijos, arba vadybos, arba verslo vadybos studijų krypties išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos arba vadybos srityje, arba pastatų energetinį efektyvumą didinančių programų įgyvendinimo srityje;
  • žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, šilumos ūkio veiklą bei priežiūrą, atliekų tvarkymą, pastatų energetinį efektyvumą didinančių programų įgyvendinimo ir administravimo klausimus bei kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, Bendrovės valdybos sprendimus, šiuos nuostatus;
  • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.
Pretendentų atrankos būdas  – testas žodžiu (pokalbis); pokalbį vykdo Bendrovės valdyba.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:
  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodant kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems pareiginiuose nuostatuose; prašymo forma;
  • asmens tapatybę, išsilavinimą ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą, papildomai nurodant savo privalumų sąrašą, dalyvavimo energetikos veiklose, investiciniuose projektuose patirtį (jei turi) ir dalykines savybes;
  • savo, kaip Bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl Bendrovės veiklos (tikslų prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat vadovavimo nuostatos.
Dokumentai priimami iki 2020 m. vasario 14 d. 15.00 val. Bendrovėje adresu: Paberžių g. 16, 72324 Tauragė, 2 aukštas 15 kab. Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Siunčiant registruotu laišku, dokumentai turi būti gauti Bendrovėje iki 2020 m. vasario 14 d. 15.00 val.
PASTABA. Siunčiant registruotu laišku, ant voko turi būti nurodyta: „Konkursui uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pareigoms eiti“.
Informacija teikiama tel. (8 655) 20 219.
Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.
 
2020-01-27