Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 179478621, PVM mokėtojo kodas LT794786219, kurios registruota buveinė yra Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Metinis pranešimas už 2019 metus parengtas Bendrovės vadovo ir patvirtintas Bendrovės valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais.
UAB Tauragės šilumos tinklai yra akcinio kapitalo ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovėje yra 4 akcininkai. Pagrindinis akcininkas – Tauragės rajono savivaldybė.
2018-12-31 įstatinis 3.514.634,70 EUR (papr. vardinės akcijos 1.211.943 vnt. po (2,9 EUR)).

Bendrovės akcininkai

Turimų akcijų skaičius

(vnt.)

Nuosavybės dalis

(%)

Tauragės raj. savivaldybė

1 211 925

99,99

Kiti akcininkai

18

0,01

Viso:

1 211  943

100

• Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir (ar) karšto vandens gamyba ir tiekimas.
• Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimas ir aptarnavimas.

Bendrovės valdymo organai:
• Visuotinis akcininkų susirinkimas;
• Bendrovės valdyba;
• Bendrovės direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais.
Bendrovės valdybą, kolegialų bendrovės valdymo organą, renka visuotinis akcininkų susirinkimas, ji sudaroma iš 5 narių. Bendrovės veiklai vadovauti Valdyba skiria direktorių, kuris yra vienasmenis valdymo organas.
2019 metais vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, buvo renkami įmonės valdybos nariai. Išrinkti 5 asmenys: Tadas Kulikauskas (valdybos pirmininkas), Kristijonas Paliutis, Alvydas Eičas, Vilija Milaševičiūtė ir Andrius Urnikis.
Bendrovė eksploatuoja penkias katilines: Beržės rajoninę katilinę (BRK), Aerodromo katilinę (AK), Tarailių katilinę (TK), Dvaro katilinę (DK) ir Eičių katilinę (EK). Bendra katilinių instaliuota galia – 86,45 MW. Mazuto katilų instaliuota galia – 43,6 MW, biokuro katilų – 32,27 MW, skalūnų alyvos – 9,58 MW, dyzelino - ape 1 MW.

Šilumai gaminti katilinėse naudojamas keturių rūšių kuras: biokuras, mazutas, skalūnų alyva, durpės ir žymėtas dyzelinas. Pagrindinis kuras – biokuras. 2019 m. jis sudarė 98,9 proc. katilinėse naudoto kuro.

Biokuras

98,94%

Skalūnų alyva

0,52%

Durpės

0,53%

mazutas

0%

Žymėtas dyzelinas

0,01%2019 metais bendrovė pagamino 66,8 tūkst. MWh šilumos energijos. Į šilumos tinklą pateikta – 64,9 tūkst. MWh. Naudingas pateikimas vartotojams – 54,5 tūkst. MWh kiekiui. Šilumos energijos gamybos procesui užtikrinti ir kitai ūkinei veiklai užtikrinti buvo sunaudota – 2,0 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 10,3 tūkst. MWh.

 

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Pokytis vnt.

Pagaminta  (MWh)

70898

70296

66834

-3462

Patiekta į tinklą (MWh)

68888

68816

64856

-3960

Realizuota (MWh)

58505

58465

54512

-3953

Sunaudota savo reikmėms (MWh)

1991

1480

1978

498

Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)

10382

10351

10344

-7

Šilumos nuostoliai trasose sudaro 15,9 %. Vidutiniai nuostoliai šilumos trasose Lietuvoje 2019 m. buvo 15 %, ES vidurkis apie 13 %.Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-11