Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 179478621, PVM mokėtojo kodas LT794786219, kurios registruota buveinė yra Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Metinis pranešimas už 2018 metus parengtas Bendrovės vadovo ir patvirtintas Bendrovės valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais.
UAB Tauragės šilumos tinklai yra akcinio kapitalo ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovėje yra 4 akcininkai. Pagrindinis akcininkas – Tauragės rajono savivaldybė.
2018-12-31 įstatinis 3.514.634,70 EUR (papr. vardinės akcijos 1.211.943 vnt. po (2,9 EUR)).

Bendrovės akcininkai

Turimų akcijų skaičius

(vnt.)

Nuosavybės dalis

(%)

Tauragės raj. savivaldybė

1 211 925

99,99

Kiti akcininkai

18

0,01

Viso:

1 211  943

100

• Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir (ar) karšto vandens gamyba ir tiekimas.
• Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimas ir aptarnavimas.

Bendrovės valdymo organai:
• Visuotinis akcininkų susirinkimas;
• Bendrovės valdyba;
• Bendrovės direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais.
Bendrovės valdybą, kolegialų bendrovės valdymo organą, renka visuotinis akcininkų susirinkimas, ji sudaroma iš 5 narių. Bendrovės veiklai vadovauti Valdyba skiria direktorių, kuris yra vienasmenis valdymo organas.
2018 metais įmonės valdyba nesikeitė ir sudarė 5 asmenys: valdybos pirmininkas Kristijonas Paliutis, valdybos nariai; Alvydas Eičas, Vilija Milaševičiūtė, Andrius Urnikis, Tadas Kulikauskas – deleguoti Tauragės rajono savivaldybės.
Bendrovė eksploatuoja penkias katilines: Beržės rajoninę katilinę (BRK), Aerodromo katilinę (AK), Tarailių katilinę (TK), Dvaro katilinę (DK) ir Eičių katilinę (EK). Bendra katilinių instaliuota galia – 85,41 MW. Mazuto katilų instaliuota galia – 43,6 MW, biokuro katilų – 32,27 MW, skalūnų alyvos – 9,54 MW, krosninio kuro apie 1 MW.

Šilumai gaminti katilinėse naudojamas keturių rūšių kuras: biokuras, skalūnų alyva, žymėtas dyzelinas ir durpės. Pagrindinis kuras – biokuras. 2018 m. jis sudarė 96,1 proc. katilinėse naudoto kuro.

Biokuras

96,1%

Skalūnų alyva

2,3%

Durpės

1,5%

Žymėtas dyzelinas

0,1%2018 metais bendrovė pagamino 70,3 tūkst. MWh šilumos energijos. Į šilumos tinklą pateikta – 68,8 tūkst. MWh. Naudingas pateikimas vartotojams – 58,5 tūkst. MWh kiekiui. Šilumos energijos gamybos procesui užtikrinti ir kitai ūkinei veiklai užtikrinti buvo sunaudota – 1,5 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 10,3 tūkst. MWh.

 

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Pokytis

Pagaminta  (MWh)

73011

70898

70296

-602

Patiekta į tinklą (MWh)

70829

68888

68816

-72

Realizuota (MWh)

59838

58505

58465

-40

Sunaudota savo reikmėms (MWh)

2182

1991

1480

-511

Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)

10990

10382

10351

-31

Šilumos nuostoliai trasose sudaro 14,7 %. Vidutiniai nuostoliai šilumos trasose Lietuvoje 2018 m. buvo 15 %, ES vidurkis apie 13 %.Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-08