Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės šilumos tinklai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 179478621, PVM mokėtojo kodas LT794786219, kurios registruota buveinė yra Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Metinis pranešimas už 2019 metus parengtas Bendrovės vadovo ir patvirtintas Bendrovės valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais.
UAB Tauragės šilumos tinklai yra akcinio kapitalo ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Bendrovėje yra 4 akcininkai. Pagrindinis akcininkas – Tauragės rajono savivaldybė.
2018-12-31 įstatinis 3.514.634,70 EUR (papr. vardinės akcijos 1.211.943 vnt. po (2,9 EUR)).

Bendrovės akcininkai

Turimų akcijų skaičius

(vnt.)

Nuosavybės dalis

(%)

Tauragės raj. savivaldybė

1 211 925

99,99

Kiti akcininkai

18

0,01

Viso:

1 211  943

100

• Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir (ar) karšto vandens gamyba ir tiekimas.
• Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų montavimas ir aptarnavimas, ir daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas).

Bendrovės valdymo organai:
• Visuotinis akcininkų susirinkimas;
• Bendrovės valdyba;
• Bendrovės direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jame sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi asmenys, susirinkimo dieną esantys akcijų savininkais.
Bendrovės valdybą, kolegialų bendrovės valdymo organą, renka visuotinis akcininkų susirinkimas, ji sudaroma iš 5 narių. Bendrovės veiklai vadovauti Valdyba skiria direktorių, kuris yra vienasmenis valdymo organas.
2022 metais valdyba nesikeitė ir sudarė 5 asmenys: Tadas Kulikauskas (valdybos pirmininkas), Kristijonas Paliutis, Alvydas Eičas, Vilija Milaševičiūtė ir Andrius Urnikis.
Bendrovė eksploatuoja penkias katilines: Beržės rajoninę katilinę (BRK), Aerodromo katilinę (AK), Tarailių katilinę (TK), Dvaro katilinę (DK) ir Eičių katilinę (EK). Bendra katilinių instaliuota galia – 86,45 MW. Mazuto katilų instaliuota galia – 43,6 MW, biokuro katilų – 32,27 MW, skalūnų alyvos – 9,58 MW, dyzelino - ape 1 MW.

Šilumai gaminti katilinėse 2022 m. buvo naudojamas keturių rūšių kuras: biokuras, durpės, skalūnų alyva ir žymėtas dyzelinas. Pagrindinis kuras – biokuras. 2022 m. jis sudarė 99,56 proc. katilinėse naudoto kuro.

Biokuras

99,56%

Skalūnų alyva

0,08%

Durpės

0,35%

Žymėtas dyzelinas

0,01%2022 metais bendrovė pagamino 68,841 tūkst. MWh šilumos energijos. Į šilumos tinklą pateikta – 66,566 tūkst. MWh, šilumos realizacija sudarė 55,503 tūkst. MWh. Šilumos energijos savoms reikmėms (skysto kuro šildymui, vandens dearacijai, elektros energijos gamybai, savoms reikmėms) sunaudota – 2,275 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose - 11,062 tūkst. MWh.

 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Pokytis vnt.

Pagaminta  (MWh)

66834

62092

76480

68841

-7639

Patiekta į tinklą (MWh)

64856

60099

74228

66566

-7662

Realizuota (MWh)

54512

50526

60918

55503

-5415

Sunaudota savo reikmėms (MWh)

1978

1993

2252

2275

23

Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose (MWh)

10344

9573

13310

11062

-2248

 Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-08