Naujienos

Informacija dėl šildymo sezono pabaigos

2020 04 02

Baigiantis 2019-2020 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų nutraukiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymą, UAB Tauragės šilumos tinklai primena, kad:
 • Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.
 • Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai baigia šildymo sezoną pagal savivaldybės sprendimu nustatytą grafiką.
 • Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo išjungimo eiliškumą.
Teisės aktuose numatyta, kad:
 • Šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
 • Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina saugų pastatų šildymo sistemų stabdymą, o taip pat organizuoja daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl galimybės baigti jų nuožiūra kitu laiku (nei savivaldybės patvirtinta šildymo sezono pabaiga) šildymą.
Pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir/ar pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas), kuris prijungęs prie CŠT sistemos privalo turėti parengtus, teisės aktuose nustatyta tvarka įformintus ir galiojančius, tokius dokumentus:
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašą;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir avarijų likvidavimo instrukciją;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;
 • Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalą;
 • Šilumos punkto schemą;
 • Šilumnešio parametrų grafiką;
 • Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalą.

2020-04-02