Naujienos

Informacija Tauragės šilumos ir karšto vandens vartotojams dėl VERT sprendimo

2019 12 04

Informuojame, kad UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau - Bendrovė) iš dalies nesutinka su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) sprendimu, paskelbtu VERT elektroniniame puslapyje 2019 m. lapkričio 25 d., cituojame: „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi Tauragės r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad į kainą įskaičiuotos per didelės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos dėl pradėto eksploatuoti naujo ilgalaikio turto, investicijų grąža bei faktinės geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainos, tuo tarpu mokestinių įsipareigojimų sąnaudos bei bendrovės papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų neatitikties, – per mažos.”
Informuojame, kad Bendrovė derino šilumos kainų dedamųjų skaičiavimus su VERT. Įvardinti netikslumai buvo pašalinti. Vėliau Bendrovė pristatė ir suderino šilumos kainos dedamąsias su Tauragės rajono savivaldybės taryba (toliau - Savivaldybė) ( 2019 m. spalio 23 d. Sprendimo Nr. 1-343). Kaip jau minėjome, nurodyti VERT netikslumai skaičiavimuose buvo pašalinti, tačiau VERT‘o 2019 m. lapkričio 14 d. Pažymoje „Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“ Nr. O5E-657, netikslumai įvardijami kaip pažeidimai. Akcentuojame, jog Bendrovės pateikta, suderinta su Savivaldybe ir pagal VERT pastabas pataisyta galutinė projekcinė šilumos kaina vartotojui nesikeičia.
Dėl minėto sprendimo Bendrovė nusprendė kreiptis į VERT raštu, cituojame: „Remiantis Jūsų internetiniame tinklapyje 2019 m. lapkričio 25 d. patalpinta informacija apie UAB Tauragės šilumos tinklų perskaičiuotas šilumos kainas, nurodyti pažeidimai dėl į kainą įskaičiuotų per didelių nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dėl pradėto eksploatuoti naujo ilgalaikio turto ir investicijų grąžos neatitinka Jūsų 2019 m. lapkričio 14 d. Pažymos Nr. O5E-657 „Pažyma dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ (toliau – Pažyma) pateiktų duomenų. Remiantis Pažymos 4 lentelėje „Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės investicijų vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio palyginimas, ct/kWh“ Eil. Nr.  1.1. pateiktais duomenimis, aiškiai matyti, kad UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius) suskaičiuotas pastoviosios dedamosios padidėjimas dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų yra analogiškas, t. y. 0,07 ct/kWh. Taip pat Pažymos 6 lentelėje „Investicijų grąžos pokyčio įtakos palyginimas, ct/kWh“ Eil. Nr. 1.1. pateiktas investicijų grąžos pokyčio įtakos palyginimas, kuriame matomas Bendrovės ir Skyriaus analogiškas pastoviosios dedamosios mažėjimas t. y. -0,07 ct/kWh, dėl perskaičiuojamo investicijų grąžos pokyčio.
Prašome Jūsų paaiškinti pateiktos informacijos neatitikimus.“
Nagrinėjant VERT  elektroniniame puslapyje viešai skelbiamus sprendimus, tendencija tokia, jog dauguma Lietuvos įmonių, kurias reguliuoja VERT, vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamosios, tokių šįmet  jau 10 šilumos tiekimo įmonių, pernai buvo priimta 11 sprendimų dėl vienašališko kainų nustatymo. Tarybos konstatuotą pažeidimą ( nors jis turėtų būti įvardijamas kaip neatitikimas) Bendrovė turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Bendrovei šilumos gamybos kaina gali būti nustatyta vienašališkai. Manome, kad tokios pastabos turi būti pateikiamos derinimo metu, kad būtų galima jas pataisyti, susiderinti, taip būtų išvengiama neigiamų emocijų viešojoje erdvėje. Taip pat informuojame vartotojus, kad nuo šių metų liepos 1 d. VERT padidino privalomąsias įmokas nuo 1,1 iki 2,19 proc., mokamas nuo šilumos perdavimo pajamų. 2019 m. šios įmokos VERT sudarys 14 tūkst. Eur.  
 
Paaiškinimai dėl perskaičiuotos kainos
Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau - Metodika), Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau - VERT) 2019 m. kovo 22 d. buvo pateiktas perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektas. Spalio mėn. prasidėjo pateiktų skaičiavimų nagrinėjimas VERT. Sutikslinus atrastus netikslumus, projektas buvo pateiktas Savivaldybei. Remiantis Metodika, atitinkamos savivaldybės taryba perskaičiuotą šilumos kainą (kainos dedamąsias) nustato per 30 kalendorinių dienų. Šilumos tiekėjas pateikia VERT atitinkamos savivaldybės tarybos nustatytas perskaičiuotas kainas (kainų dedamąsias) per 10 kalendorinių dienų nuo jų nustatymo.
Pateikus projektą VERT ir pradėjus derinti skaičiavimus, buvo nurodyti ne visi jų atrasti netikslumai skaičiavimuose. Įvardinti netikslumai buvo pašalinti, tačiau VERT Pažymoje „Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ jie įvardinti jau kaip pažeidimai.
Nuolat besikeičianti Metodika ir vis sudėtingėjant skaičiavimams, tiesiog pritrūksta papildomos informacijos ir konsultacijų atsirandančių naujovių analizei ir fiksavimui, VERT sukurtame šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo modelyje taip pat atsiranda įvairių netikslumų. VERT oficialiai užfiksuoti ir nurodyti Pažymoje mūsų perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų  netikslumai galutinei skaičiuojamai projekcinei šilumos kainai, kaip jau minėjome įtakos neturi.
Pastoviosios dedamosios pokyčiai pateikti 1 lentelėje:
1 lentelė

Eil. Nr.

 

Mūsų projektas

VERT

Skirtumas

 

Pastovioji dedamoji, ct/kWh:

 

 

1.

Efektyvumas (infliacija)

0,05

0,05

0

2.

Šilumos realizacija

0,17

0,17

0

3.

Investicijų nusidėvėjimas

0,07

0,07

0

4.

Investicijų grąža

0,02

0,02

0

5.

Investicijų grąžos pokytis

-0,07

-0,07

0

6.

Kt. veiksniai

0

0,02

0,02

 

Viso:

0,24

0,26

0,02

Projekte nebuvo įvertintos Bendrovės sumokėtos už 2011 m. ir 2012 m., bet nesusigrąžintos įmokos Tarybai 10,4 tūkst. Eur (LR energetikos įstatymo 8 str. 16 dalies 1 punkte nurodyta prievolė mokėti 1,1 proc. nuo perdavimo pajamų Tarybai, nuo 2019-07-01 prievolė didėja iki 2,19 proc.) Nuo 2013 m. mokestiniai įsipareigojimai jau buvo įtraukti į šilumos kainą. Todėl pastovioji dedamoji didėja 0,02 ct/kWh.
Metodikoje nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusi skaičiavimo naujovė skaičiuoti pastoviųjų dedamųjų pokyčius pagal atskirų faktorių įtaką, vertinant padidėjusias išlaidas Eur. Susidariusios išlaidos Eur dėl atskirų įtakojančių veiksnių pateiktos 2 lentelėje:

2 lentelė

 

 

Gamyba

Perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Viso:

Bazinės sąnaudos, Eur

1329318

360249

67579

1757146

 

ct/kWh

1,71

0,57

0,11

2,39

1.

Efektyvumas (infliacija)

30850

6348

2128

2.

Šilumos realizacija

95711

25938

4866

3.

Investicijų nusidėvėjimas

26085

22514

4.

Investicijų grąža

13182

5.

Investicijų grąžos pokytis

-20887

-25156

-653

6.

Kt. veiksniai

10381

 

Viso:

1461079

413457

73920

1757148

 

Perskaičiuota kaina, ct/kWh

1,89

0,66

0,12

2,67

 

Perskaičiuotų dedamųjų pokytis ct/kWh, lyginant su bazinės kainos dedamosiomis

0,18

0,09

0,01

0,28

Iš pateiktos lentelės matyti, kad VERT pastovioji dedamoji (0,28 ct/kWh) didėja 0,04 ct/kWh, lyginant su mūsų skaičiavimuose pateiktu pastoviosios dedamosios (0,24 ct/kWh) pokyčiu.

Kintamosios dedamosios pokyčiai pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė

Eil. Nr.

 

Mūsų projektas

VERT

Skirtumas

 

Kintamoji dedamoji, ct/kWh:

 

 

 

1.

kuro kompensacija

-0,05

-0,07

-0,02

2.

elektra

0,06

0,06

0

3.

vanduo

0

-0,02

-0,02

 

Viso:

0,01

-0,03

-0,04

Kintamoji dedamoji, neskaitant kuro dedamosios, mažėja 0,04 ct/kWh, lyginant VERT ir mūsų suskaičiuotą.
Projekcinės šilumos kainos dydžiui (vertinant ir kuro dedamąją), nežiūrint dedamųjų skaičiavimų pokyčių viduje (tarp pastoviosios ir kintamosios), įtakos neturi, vertinant mūsų ir VERT pateiktas perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias.
Naujos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios įsigalios nuo 2020 m. Taip pat informuojame, jog 2020 metais VERT bus nustatomos bazinės šilumos kainos dedamosios 3-5 m. laikotarpiui.


2019-12-30