Naujienos

Įsakymas dėl 2019–2020 metų šildymo sezono pradžios

2019 09 27

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2019–2020 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS NUSTATYMO

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. 5-1060
Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo", 61–66 punktais, atsižvelgdamas į meteorologines sąlygas:
1. N u s t a t a u nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. 2019–2020 metų šildymo sezono pradžią Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.
2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojai ir daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, suderinę su šilumos tiekėju, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios.
3. P a v e d u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorius                                   Modestas Petraitis


2019-11-14