Naujienos

Šilumos kainos prognozės Tauragės miesto gyventojams

2019 06 21

UAB Tauragės šilumos tin­klų l. e. p direktorius infor­muoja Tauragės miesto šilu­mos ir karšto vandens var­totojus, kad pagal VEKKK (Valstybinės energetikos kai­nų kontrolės komisijos) tinklapyje pateiktą informaciją „UAB „Tauragės šilumos tin­klai" baigus grąžinti vartoto­jams dėl kuro įsigijimo sąnau­dų susidariusį skirtumą (12 mėn. buvo taikoma 0,39 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija), birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., ši­lumos kaina didėja 7,93 proc. (0,36 ct/kWh be PVM)."
Bendrovės vadovo teigimu. 2019 m Bendrovės strategijo­je numatyta, kad biokuras įsi­gyjamas vasarą ateinančiam šil­dymo sezonui, kai kaina mažes­nė, šiuo atveju 136 Eur/tne ly­ginant su praėjusiai metais 143 Eur/tne. Preliminariais skaičiavimais, kaina turėtų išlikti stabi­li apie 5,37 ct/kWh (su PVM), ly­ginant su praėjusiais metais šil­dymo sezono metu, ~ 1 proc di­desnė.
Taip pat yra atlikta investi­cija į 8 MW modernų biokuro vandens šildymo katilą, kurio perskaičiavimas kuro struktūrai bus vykdomas kitais metais, kg.ne/MWh mažės ~ 2 proc. Ku­ro struktūros perskaičiavimas vykdomas kas 3-5 metus pagal VEKKK teisės aktus, bendrovėje - kas 4 metus.
Remiantis dabar galiojančių šilumos kainos dedamųjų nu­statymo 2018-04-20 nutarimo Nr. 03E-108, 4 punktu, dėl kuro sąnaudų neatitikimo dedamajai susidariusios 247,17 tūkst. Eur papildomos pajamos, kurios ma­žino šilumos kainą 0,39 ct/kWh, buvo paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2018 m. birže­lio 1 d. iki 2019 m. birželio 1 d. Todėl, skaičiuojant šilumos kainą vartotojams nuo 2019 m. bir­želio mėn., nesikeičiant šilumos kainos dedamosioms, šilumos kaina dėl kuro susidariusių pa­pildomų pajamų grąžinimo lai­kotarpio pasibaigimo didės 0,39 ct/kWh. Vertinant kovo mėnesio pirkto kuro kainas, kurios nau­dotos gegužės mėnesio šilumos kainos skaičiavimuose 2019 m birželio mėn. šilumos kaina, ly­ginant su galiojančia gegužės mėn. šilumos kaina 4,95 ct/kWh (su PVM), didės iki 5,37 ct/kWh (su PVM).
Per 2018 m. pagaminome 70296 MWh, iš jų 61364 MWh pagaminome šildymo sezono laikotarpiu (nuo sausio iki ge­gužės ir nuo spalio iki gruodžio mėn. imtinai, t.y. 8 mėnesiai) ar­ba 87,3 proc. viso gaminamo metinio šilumos kiekio. Vasa­ros mėnesiais pagaminta šilu­ma 8932 MWh sudaro 12,7 proc. viso gaminamo metinio šilumos kiekio.
Diagramoje pateikiame prognozuojamą ir faktinę 2018/2019 metų šilumos kai­nos analizę.


2019-09-24